27 czerwca 2012

WYDANIE 2/06/2012 ECHO MOBILISU***********************************************


STRONA  - 1 -WYGRANA W SĄDZIE PRACY CZŁONKA ,,SOLIDARNOŚCI” Z MOBILISEM !!!
Chciałbym opisać własną historię pracy w firmie Mobilis Sp.z.o.o Pracę rozpocząłem we wrześniu 2009 i pracowałem do maja 2011.
Kiedy rozpocząłem pracować w Mobilis zajezdnia Praga wszystko wydawało się o.k . Przełożony (kierownik zakładu ) jak i jego współpracownicy byli osobami z którymi można było pracować , klimat i panujący nastrój dodawał chęci do pracy. Wszyst-ko diametralnie się zmieniło kiedy zajezdnia została przeniesiona na Utratę. Nastąpiły tak zwane przesunięcia kadrowe zmiany na każdym szczeblu , nastroje z każdym dniem postępowały w złym kierunku . Potwierdziła się teoria im większa firma tym większy bałagan i brak kontroli dosłownie nad wszystkim.
Wszyscy doskonale wiemy , że w takich firmach jak transport ludności ( autobusy miejskie) zawsze występował problem natury napraw autobusów , które mają już po parę lat. Zastanawiające jest jednak , że ten problem dotyczy też nowych autobusów. Awarie i informacje o błędach wyświetlane na ekranie panelu tablicy rozdzielczej jest dla nas informacją jak i ostrzeżeniem aby zareagować. Jednak nikt w firmie Mobilis moim zdaniem przez brak przeszkolenia załogi warsztatowej w kierunku obsługi elektroniki pokładowej nie potrafił pewnie też nie chciał naprawiać tych błędów ( oszczędno-ści ale tylko pozorne).Ignorowanie błędów kom-puter pokładowego w konsekwencji prowadzi do uszkodzenia i na koniec unieruchomienie silnika , a od nas wymagano oszczędności paliwowych ,ekonomicznej jazdy. A czy ktoś wie dlaczego au-tobus Solaris Alpino 8,6 sam przyspiesza mimo puszczonego „ gazu” , błąd pochodzi już z fabryki , zdarzyły się dwa wypadki o których ja wiem być może więcej ? - zostało coś zrobione w tym kierunku NIC. Byłem pierwszą może nawet jedyną osobą , która prowadziła system informowania „warsztatu” drogą elektroniczną i to zaczęło się nie podobać nowemu kierownictwu. W konse-kwencji moje zainteresowanie jak i brak tolerancji na zły stan techniczny autobusów doprowadził do postawienia mnie zarzutu „ karygodnego naruszenia obowiązków służbowych” Wobec tego do jakiej kategorii naruszeń należało by przypisać brak prawidłowej obsługi przeglądów autobusów ?! Muszę też wspomnieć , że od początku swojej pracy należałem do Związków Zawodowych Solidar-ność działających na terenie zakładu firmy Mobilis i to się okazało pomocne w późniejszym okresie. Kiedy sprawa trafiła do Sądu Pracy , trwało to co prawda przez okres jednego roku ale jak ja to mówię „ Cierpliwi zostaną wynagrodzeni” - sprawę wygrałem Firma musiała wypłacić mnie odszkodowanie za bezpodstawne postawienie zarzutu.
MARIUSZtranslate google
I would describe their own history with the company Mobilis Ltd. Work began in September 2009 and worked until May 2011.
When I started working at Mobilis depot Prague everything seemed ok. Superior (plant manager) and his colleagues were people with whom you can work, the climate and the prevailing mood of added willingness to work. Everything has changed radically when the depot was moved to la loss. There were so-called redeployment of staff changes at every level, the mood of each day proceeded in the wrong direction. Confirmed the theory the larger the company the bigger the mess and lack of control over everything literally.
We all know that companies such as public transport (city buses) always there are problems with the nature of repair of buses, which already have a couple of years. Strangely, however, that this problem also applies to new buses. Crashes and error messages displayed on the dashboard panel is for us and warning information to respond. But nobody in the company Mobilis in my opinion the lack of crew training workshop in the direction of handling on-board electronics could not probably did not want to fix these errors (savings-SCI, but only apparent). Ignore the errors com-puter board leads to injury and at the end of immobilization engine, and the savings required of us fuel efficient driving. Does anyone know why the bus Solaris Alpino 8.6 speeds though he dissolved "gas", the error no longer comes from the factory, two accidents occurred of which I know maybe more? - It was something done in this direction NIC. I was the first or even the only person who ran a system for "workshop" by electronic means, and it started to not like the new leadership. Consequently, my interest and lack of tolerance to poor condition of buses has led me to bring the charge of "culpable violation of official duties" Therefore, to what category of violations should be attributed to lack of proper maintenance inspections of buses! I must also mention that since the beginning of his work belonged to a trade union Solidarity-Nosce operating in the plant's Mobilis, and it proved useful later on. When the case went to the Labour Court, it is true that lasted for one year but as I say, "patience will be rewarded" - won the case it had to pay me compensation for unjust accusation.OD REDAKCJI 


,,Karygodne naruszenie obowiązków służbowych” - To nie przeszło! Bardzo miło nam poinformować, że nasz kolega Mariusz wygrał sprawę w Sądzie Pracy z naszą firmą, co powinno dać do myślenia każdemu pracownikowi Mobilisu, że trzeba walczyć o swoje prawa. Zadaniem Naszego Związku jest dbanie o interesy naszych członków, ale musimy podkreślić, abyśmy byli skuteczni musimy mieć narzędzie do tego czyli Wasz ,,podpis”. Obecnie w fir-mie dzieją się rzeczy, które nie powinny mieć miejsca w normalnym, zakładzie pracy. Nagonka na pracownika przeistoczyła się w niebezpieczną grę, dzięki której firma próbuje zaoszczędzić poprzez sięganie do jego kieszeni. Obecnie podpisywane są umowy, w których zawarty jest punkt, iż w razie przepałów pracownik poniesie finansowe konsekwencje. Po konsultacji z prawnikiem informujemy wszystkich zainteresowanych, że powyższy zapis w umowie nie ma żadnej mocy prawnej i nawet jak podpiszemy taką umowę pracodawca nie ma prawa potrącać nam z wypłaty za przekroczenie normy zużycia paliwa. Bezpodstawne także jest nie wypłacanie stażowego. Otóż ta sprawa jest oczywista. Prosimy wszystkich naszych członków o kontakt z przewodniczącym, który poinformuje Was o możliwości odzyskania stażowego. Jako członkowie związku mamy bezpłatne porady prawne oraz w razie potrzeby, tak jak w przypad-ku Mariusza, do dyspozycji prawnika. Cieszy nas również fakt, iż coraz więcej pracowników zasila Nasze szeregi poznając od środka działanie ,,Solidarności” w Mobilisie.


STRONA - 2 -


Egged, Mobilis, Mobilis Sp. z o.o, Egged group. Dla kogo pracujemy?

Egged – firma izraelska, do której należy spółka Mobilis odpowiedzialna za obsługę komunikacji autobusowej w kilku miastach Pol-ski, działa także na Okupowanych Terytoriach Palestyńskich. Grupa Egged, największy przewoźnik autobusowy w Izraelu kontrolujący po-nad 60% rynku transportowego w tym kraju, obsługuje komunikację autobusową między nielegalnymi osiedlami na Zachodnim Brzegu oraz uczestniczy w budowie systemu kolei miejskiej w Jerozolimie (zadaniem kolei miejskiej jest budowa dróg apartheidu – tzn. połączeń pomiędzy Jerozolimą a nielegalnymi koloniami izraelskimi wybudowanymi wokół miasta – z dróg tych mogą korzystać wyłącznie Izraelczycy). Angażując się na Okupowanych Terytoriach Palestyńskich, w szczególności zaś obsługując komunikację między nielegalnymi osiedlami, Egged bierze czynny udział w działalności sprzecznej z prawem międzynarodowym i w narzucaniu ludności palestyńskiej bezprawnego reżimu okupacyjnego. W Polsce, pod szyldem Mobilis, Egged prezentuje jeszcze inne oblicze – firmy promu-jącej samozatrudnienie i niepewne formy zatrudnienia, a także wprowadzającej cięcia w płacach i rozkładach jazdy. Mobilis obsługuje linie komunikacji miejskiej w Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy oraz linie podmiejskie i gminne. Flota Mobilis obejmuje ponad 240 autobusów. Właścicielem 100% Mobilis Sp. z o.o. jest Grupa Egged. Pierwszą inwestycją Egged w Polsce było nabycie spółki Mobilis. W marcu 2009 roku Egged przejął 51% udziałów PKS Mrągowo, obsługującego miejscowości województwa warmińsko-mazurskiego, jak również linie dalekobieżne takie jak Warszawa, Gdańsk, Kraków i Kielce w sezonie wakacyjnym.24 czerwca 2010 roku firma Egged Mobilis wykupiła 6 ma-zowieckich PKS-ów (w Ciechanowie, Mińsku Mazowieckim, Mławie, Płocku, Przasnyszu, Ostrołęce) zatrudniających 2 tys. pracowników. Zamiast poprawy oferty, płocki PKS zlikwidował jesienią 8 najbardziej nierentownych kursów, planowane są kolejne likwidacje.Ponad pół roku po prywatyzacji jedynym widocznym efektem są cięcia w rozkładach jazdy i odwołane kursy. Niepokojąca jest również sytuacja pracowników firmy, którym proponuje się zmniejszenie pensji (przejście na trzy czwarte etatu, z odpowiednio zmniejszonymi zarobkami przy tym samym

wymiarze czasu pracy). Pomimo tego, Ministerstwo Skarbu Państwa szykuje się do sprzedaży kolejnych PKS-ów, między innymi na Górnym Śląsku, Mazurach, w Opolu.Tylko PKS Gostynin nie został przejęty przez Mobilis. 4 maja ubiegłego roku w firmie wybuchł trwający 17 dni strajk. Organizowały go wszystkie związki zawodowe, które nie zgodziły się na prywatyzację.Firma Egged Mobilis łamie prawo międzynarodowe, w tym postanowienia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, który w orzeczeniu wydanym w 2004 roku potwierdził, że budowa kolonii na Zachodnim Brzegu stanowi pogwałcenie art. 49 Czwartej Konwencji Genewskiej dotyczącego przesiedlenia ludności cywilnej okupanta na terytorium okupowane. Działania Egged Mobilis w Polsce naruszają również prawa pracownicze i wpisują się w politykę likwidacji publicznego transportu samochodowego.Wziąwszy to wszystko pod uwagę Polska Kampania Solidarności z Palestyną wzywa władze i działaczy samorządowych na poziomie województw, powiatów, miast i gmin w całej Polsce do odrzucenia oferty firmy Egged-Mobilis, a także do nieprzedłużania czasu obowiązywania umów już podpisanych. Apelujemy do związkowców i działaczy organizacji na rzecz praw człowieka o wspólne przeciwstawianie się ekspansji firmy, która jest uwikłana w przestępstwa izraelskiego reżimu okupacyjnego i kolonialnego w Palestynie oraz w ataki na prawa pracownicze w Polsce. Naszym wspólnym obowiązkiem jest obrona praw człowieka, w tym stanowiących ich integralną część praw pracowniczych.


translate googleEgged - Israeli company that owns the Mobilis company responsible for operating the bus in several Polish cities, is also active in the Occupied Palestinian Territories. Group Egged, the largest bus operator in Israel after-controlling over 60% of the transport market in the country, handles the communication bus between the illegal settlements in the West Bank and participates in the construction of urban rail system in Jerusalem (city rail task is to build apartheid roads - that is, connections between Jerusalem and the illegal Israeli colonies built around the city - of the ways these may be used by the Israelis). By engaging in the Occupied Palestinian Territories, in particular, supporting communication between the illegal settlements, Egged has actively participated in activities contrary to international law and the imposition of the Palestinian population of unauthorized occupation regime. In Poland, under the banner of Mobilis, Egged presents yet another face - the ferry company, exceeding self-employment and precarious forms of employment, as well as introducing a cut in pay and timetables. Mobilis supports public transportation lines in Warsaw, Krakow, Bydgoszcz and suburban lines and municipal. Mobilis fleet includes more than 240 buses. Mobilis owns 100% of the Sp. of o.o. Egged is the Group. Egged first investment in Poland was the acquisition of Mobilis. In March 2009, Egged took over 51% of the PKS Mrągowo, serving the town of Warmia and Mazury, as well as long-distance lines, such as Warsaw, Gdańsk, Kraków and Kielce in the season wakacyjnym.24 June 2010 Egged Mobilis company has bought the six-bus-zowieckich s (in Ciechanow, Minsk Mazowiecki, Mlawa, Plock, Przasnysz, Ostroleka) employing two thousand. workers. Instead of improving the offer, Plock PKS abolished the fall of the 8 most unprofitable courses are planned likwidacje.Ponad half years after privatization is the only visible effect of cuts in the schedule and canceled courses. Worrying is the situation of employees who are offered a salary reduction (transition at three-quarters time, with appropriately decreased earnings for the same
time). Despite this, the Ministry of the Treasury is preparing to sell the next bus-s, inter alia, in Upper Silesia, Masuria, in Opolu.Tylko Gostynin PKS has not been taken over by the Mobilis. May 4th last year, the company broke the strike lasted 17 days. They organized it all the trade unions that have not agreed to prywatyzację.Firma Egged Mobilis violates international law, including provisions of the International Court of Justice, which in the judgment delivered in 2004 confirmed that the construction of colonies in the West Bank is a violation of art. 49 of the Fourth Geneva Convention concerning the resettlement of civilians in occupied territory occupier. Activities in Poland Egged Mobilis also violate workers' rights and are part of a policy of liquidation of public transport samochodowego.Wziąwszy all this into account Polish Campaign of Solidarity with Palestine calls upon the authorities and the municipal government of provinces, counties, cities and municipalities in Poland to reject offers of Egged-Mobilis, and to not to extend the duration of the contracts already signed. We appeal to trade unionists and activists for human rights of the common opposition to the expansion of the company, which is implicated in the crimes of the Israeli occupation and colonial regime in Palestine and in the attacks on workers' rights in Poland. Our common duty is to defend human rights, including forming an integral part of their employment rights.
EGGET INWESTUJE W BUŁGARII !


"Egged", największa firma zajmująca się transportem publicznym w Izraelu kupiła 51% akcji bułgarskiej firmy "TransTriumf" za około 4 miliony euro. Z chwilą finalizacji transakcji firma Egged, poprzez swoje spółki stowarzyszone, stanie się odpowiedzialna za obsługę połowy komunikacji publicznej w Warnie, drugim co do wielkości mieście w Bułgarii. Ponadto, umowa zakupu zawiera możliwość przejęcia terenów, na których znajduje się obecnie główna zajezdnia TransTriumf w Warnie. TransTriumf to największa prywatna firma świadcząca usługi transportu publicznego, obsługuje ponad połowę komunikacji publicznej w Warnie i jest właścicielem 140 z ogólnej liczby 250 autobusów. Firma przewozi około 1,2 miliona pasażerów miesięcz-nie. Spółka Egged, poprzez firmę TransTriumf, będzie się starać w przyszłości o przejęcie dodatkowych linii transportowych w Bułgarii - miejskich, podmiejskich, międzymiastowych i międzynarodowych. W samym Izraelu spółka Egged obsługuje 1040 tras używając w tym celu 3300 własnych autobusów i przewozi milion pasażerów dziennie. Firma Egged zatrudnia 6 300 osób, a roczny dochód firmy wynosi około 2,4 miliarda szekli (około 500 milionów euro). Jest piątą co do wielkości korporacją zajmującą się transportem publicznym na świecie (dane Egged). Poza inwestycją w Bułgarii, spółka Egged dokładnie analizuje potencjał rynków innych krajów Europy Wschodniej, które w przyszłości mogą wejść do Unii Europejskiej. (greg. Egged)

STRONA - 3 -

W DNIU 22.05.2012R. ODBYŁO SIĘ KRÓTKIE SPOTKANIE ROBOCZE, W KTÓRYM UCZESTNICZYLI:P. PREZES DA-RIUSZ ZAŁUSKA DYR. BOGDAN BATOR, RADĘ PRACOWNICZĄ REPREZENTOWAŁY OSOBY: P. TADEUSZ LICHUCKI I P. ANNA MICHALSKA Z RAMIENIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ ANNA BOCHMAN-ZOMMERFELD


Na spotkaniu zostało podpisane porozumienie przedłużające przy-znawanie 20% premii regulaminowej dla dyspozytorów i nadzoru ruchu obowiązujące do końca 2012 roku, oraz regulamin dotyczący w/w premii. Który został na ostatnim spotkaniu znowelizowany.Oprócz tego zostały też poruszone sprawy organizacyjne m.in. umundurowanie dla kierowców i Nadzoru Ruchu wynikające z poszczególnych kontraktów. Związek naciska na zarząd, aby na EURO-2012 zadbał o wizerunek firmy i umundurował swoich pracowników, którzy reprezentują Mobilis. Bo do tej pory nasi pracownicy czują się zaniedbani przez kierownictwo i zarząd firmy, który dba tylko o własne potrzeby np. nowe OPELKI dla zarządu. Tematem następnym była woda, wydawana dla Kierowców. Problem ten powraca, co roku w sezonie letnim jak bumerang. Jeżeli nie wskaże się problemu kierownictwu, to dla nich problem nie istnieje. A nam zgodnie z kodeksem pracy woda przysługuje. Zarząd jak zwykle nie wyciąga konsekwencji wobec swoich pupilków (kierownictwa). Karze się tylko szeregowych pracowników. Także poruszono temat wymianę lub naprawa wykładziny na dyspozytorni w UR-SUSIE. Jak zwykle kierownictwo wie o problemie, ale z tym nic nie robi aż do momentu, gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek ( koszty protetyka - pokrywa zarząd).W niedługim czasie zostaną wznowione prace nad poprawkami dotyczące Regulaminów PRACY I WYNAGRADZANIA.Odrębne zasady dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych. Zasady zaopatrzenia w napoje pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych określają odrębne przepisy. Mówią one, że pracodawca powinien za-pewnić napoje m.in. pracownikom zatrudnionym:w warunkach gorą-cego mikroklimatu, charakteryzu-jącego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25oC.Trzeba też pamiętać, że pracodawca zapewnia pracow-nikom napoje w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników, w tym przypadku zimne, a w razie pracy wykonywanej we wspomnianych wyżej warunkach gorącego mikroklimatu - napoje wzbogacone w sole mineralne i witaminy (§ 4 rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów). Dodajmy, że stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać wspomniane napoje, oraz szczegółowe zasady ich wydawania, ustala pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a w razie ich braku - po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników. Pamiętaj również, że: -napoje powinny być wydawane pracownikom w dniach wykonywania prac uzasadniających ich wydawanie, -napoje powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej, -jako pracodawca powinieneś zapewnić zachowanie odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych spożywania napojów, -pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za takie napoje.

MOBBING W PRACY

Prawodawstwo polskie:

Według art. 943 § 2. Kodeksu pracy mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Istotnym jest fakt, iż osobą dopuszczającą się mobbingu nie musi być pracodawca, lecz może to być przełożony lub współpracownik.Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi (art. 943 § 1. K.p.).Art. 943 §3 K.p. jest podstawą odpowiedzialności pracodawcy, daje pracownikowi możliwość dochodzenia zadośćuczynienia pieniężnego od pracodawcy za utratę zdrowia spowodowaną mobbingiem. Przedstawione zadośćuczynienie nie zostało określone w Kodeksie pracy dlatego na podstawie art. 300 K.p. stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego (art. 445 K.c. oraz art. 444 K.c.). Dodatkowo jeżeli mobbing był przyczyną rozwiązania umowy o pracę, pracownikowi przysługuje prawo dochodzenia od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę (art. 943 §4. K.p.)Pojęcie mobbingu jest zasadniczo nowością w polskim prawie pracy. Z tego też względu nie ma wystarczająco jasnych i ugruntowa-nych powszechną praktyką kryteriów wedle których możliwe byłoby bezsprzeczne rozdzielenie zjawiska mobbingu od takich atrybutów pracodawcy czy przełożonego jak: egzekwowanie poleceń, egzekwowanie dyscypliny czy możliwość kształtowania preferowanych postaw i zachowań międzyludzkich w środowisku pracy.


Alkomaty bez atestów

Do wydarzenia doszło w dniu 12 maja 2012 roku w oddziale bydgoskim kiedy to kierowcy zostali poddani badaniu na stan trzeźwości przed wyjazdem na trasę . Jeden z naszych kolegów przy badaniu miał 0,09 - 0,10- 0,00 w wydychanym powietrzu. Co to oznacza ? Oznacza to ,że są to śladowe ilości alkoholu . Przede wszystkim należy pamiętać , aby nie wyrządzić nikomu krzywdy po przez lekkomyślne działanie osób upoważnionych do takich badań w bezpośrednim działaniu po przez podaniu do badań sprawnego alkoholometru z aktualnym atestem i legalizacją, odczyty mogą się wahać od 0,02 do 0,032 ... Więc kto na siłę szuka winnego to jest to najlepszy punkt zaczepienia ..... Nie dawno w programie TV drogówka był dosłownie podobny przypadek , gdzie kierowca zatrzymany do kontroli również oscylował w minimum spadkowym więc policjant nie miał żadnych zastrzeżeń ani powodów do zatrzymania kierującego i jego Prawa Jazdy.17 maja miało miejsce spotkanie zarządu komisji oddziałowej NSZZ Solidarność w osobach przewodniczącego komisji oddziałowej Andrzeja Dziekanowskiego i członka komisji zakładowej Jacka Marciniaka z zarządem oddziału Mobilis Bydgoszcz w osobach kierownik Marzeny Biały i kierownika transportu Krzysztofa Wiśniewskiego w poniższej sprawie . Po przedstawieniu argumentów obu stron okazało się iż pracownik poddał się karze wyznaczonej przez kierownictwo placówki co osobiście potwierdził oznajmiając jednocześnie ,że nie będzie wnosił odwołania ani też nie będzie rościł pretensji w
stosunku do kierownictwa czerpiąc satysfakcję z tego iż jest w dalszym ciągu kierowcą i posiada pracę . Biorąc pod uwagę powyższe fakty po mimo argumentów przemawiających za racją należącą do pracownika na podłożu prawnym . Odstąpiono od dalszych czynności z przyczyn oczywistych . W związku z zaistniała sytuacją zachodzi pytanie o co tak na prawdę walczą ludzie będący członkami związków zawodowych .... o prawdę ? Czy o profanację wartości człowieka w życiu codziennym...

translate google

Breathalyzers without additional

An event occurred on May 12, 2012 in Bydgoszcz branch when drivers were tested on the state of sobriety before going on tour. One of our colleagues in the study was 0.09 - 0.10 - 0.00 of the breath. What does this mean? This means that these are traces of alcohol. Above all, remember not to cause anyone harm by reckless action by persons entitled to such research in the direct action on the smooth administration of the test alkoholometru the current certificate and legalization, the readings can vary from 0.02 to 0.032 ... So who is looking for the guilty on the strength of this is the best anchor point ..... Not long ago in the TV traffic police was literally like a case where the driver stopped to check also averaged a minimum of succession so the policeman had no objection or reason to stop the driver and his rights Jazdy.17 May board meeting took place on the departmental committee of Solidarity in the person of the President Andrew departmental committees and committee member Dziekanowski Jacek Marciniak works with management Mobilis Bydgoszcz branch manager in the person of Candice White and director Krzysztof Wisniewski transport in the following case. After presenting arguments on both sides proved that the employee undergoes a penalty determined by the management of the facility at the same time declaring himself confirmed that there will continue to make an appeal nor disclaims any pretensions to
relation to the management of drawing satisfaction from this that is still the driver and have a job. Given the above facts in spite of the arguments for the reason of belonging to an employee on the ground of law. Abandoned further action for obvious reasons. In view of the situation there is the question of what we really are fighting people who are members of trade unions .... for the truth? Is the desecration of human values ​​in everyday life ...

translate google

Alkoholtester ohne zusätzliche

Ein Ereignis ereignete sich am 12. Mai 2012 in Bydgoszcz Filiale, wenn die Fahrer wurden über den Zustand der Nüchternheit vor Antritt der Tour getestet. Einer unserer Kollegen in der Studie betrug 0,09 - 0,10 - 0.00 von dem Atem. Was bedeutet das? Dies bedeutet, dass diese Spuren von Alkohol sind. Vor allem erinnere mich, niemandem Schaden, der durch rücksichtsloses Handeln von Personen berechtigt, diese Forschung in der direkten Wirkung auf die glatte Verwaltung des Tests alkoholometru das aktuelle Zertifikat und Legalisierung verursachen, können die Messwerte von 0,02 bis 0,032 variieren ... Also, wer ist für den Schuldigen suchen auf der Stärke ist dies die beste Ankerpunkt ..... Vor nicht langer Zeit in der TV Verkehrspolizei war buchstäblich wie ein Fall, wo der Fahrer angehalten, um zu überprüfen auch im Durchschnitt mindestens Nachfolge so der Polizist hatte keine Einwände oder Grund, um den Fahrer zu stoppen und seine Führerschein .17 Mai Vorstandssitzung fand auf der Abteilungs-Ausschuss der Solidarität in der Person des Präsidenten Andreas Dziekanowski Abteilungs-Komitees und Mitglied des Ausschusses  Jacek Marciniak-Management arbeitet mit Mobilis Bydgoszcz Filialleiter in der Person von Marzena Biały und Regisseur Krzysztof Wisniewski Transport im folgenden Fall. Nach der Präsentation Argumente auf beiden Seiten bewiesen, dass die Mitarbeiter eine Strafe von der Leitung der Einrichtung zur gleichen Zeit erklärte sich noch bestätigt, dass es auch weiterhin einen Aufruf machen bestimmt erfährt lehnt jegliche Ansprüche auf
Bezug auf die Verwaltung des Zeichnens Befriedigung daraus, dass ein Fahrer zu sein, geht weiter und hat einen Job. In Anbetracht der vorstehenden Tatsachen trotz der Argumente für den Grund der Zugehörigkeit zu einem Mitarbeiter auf dem Boden des Rechts. Verlassene weitere Maßnahmen aus offensichtlichen Gründen. Im Hinblick auf die Situation dort ist die Frage, was wir wirklich kämpfen Menschen, die Mitglieder der Gewerkschaften sind .... für die Wahrheit? Ist die Schändung der menschlichen Werte im Alltag ...
Kontakt: echomobilis@op.pl,

STRONA - 4 -

PODSUMOWANIE OSTATNICH SPOTKAŃ Z ZARZĄDEM
W dniu 11.05.2012 r. odbyło się spotkanie Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”, Rady Pracowników z Zarządem Spółki Mobilis.Podstawowym tematem spotkania było dokończenie opracowania załącznika do Regulaminu Wynagradzania „ ZAKRES WYMAGAŃ I SPOSOBÓW POWOŁYWANIA NA STANOWISKO STARSZEGO KIEROWCY AUTOBUSU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ”.


Poza tym poruszono parę innych tematów jak:
 - Wręczono Panu prezesowi Dariuszowi Załusce egzemplarz naszego nowo powstałego miesięcznika „Echo Mobilis”. Pan prezes na wstępie zwrócił nam uwagę, że są ukryci ludzie, którzy redagują miesięcznik.

Na wniosek Pana prezesa będzie podana osoba która redaguje miesięcznik.
- poprawę warunków socjalno-bytowych na dyspozytorniach, sprawa doprowadzenia wody bieżącej na dyspozytornię w URSUSIE( z tym problemem borykamy się już ponad 3 lata. Cały czas są obiecanki, które napotykają na jakieś problemy. Zarząd Firmy tłumaczy się ciągłym brakiem pieniędzy).
- stanu technicznego autobusów
- CPN-ów.

UWAGA! LISTY Z PUNKTACJĄ RANKINGOWĄ NASZ ZWIĄZEK NIE PODPISAŁ!!!
W dniu 17.05.2012r. odbyło się zapowiedziane spotkanie związku zawodowego „Solidarność”, rady pracowników z zarządem firmy, czyli z Panem prezesem Załuską i dyrektorem przewozów pasażerskich Panem Bogdanem Batorem.
Głównym tematem spotkania był nowy regulamin premiowania Dyspozytorów i Instruktorów Nadzoru Ruchu dla Warszawy. |Oraz oddzielny dla Bydgoszczy, Krakowa spowodowane jest to z wynikających kontraktów. W listopadzie 2011 roku podjęto decyzję, aby wprowadzić na czas próbny, to jest okres 6- miesięcy premię dla Dyspozytorów i Instruktorów Nadzoru Ruchu, aby zwiększyć efektywność pracy poszczególnych grup. Premia została wprowadzona od grudnia 2011 roku do maja 2012r. Po rozmowach z Zarządem premia została przedłużona do końca 2012 roku z powodu przynoszących pozytywnych wyników. Jeżeli premia dla tych dwóch grup nadal będzie przynosiła korzystne efekty, to zostanie wprowadzona już na stałe od roku 2013. Nasz związek wraz z radą pracowników podjął rozmowy negocjacyjne w sprawie trzech dyspozytorów, których zarząd potraktował nie sprawiedliwie odsuwając ich ze stanowiska(za nieudolność kierownictwa). Od pewnego czasu jak wszyscy wiedzą borykamy się z brakiem konkretnego i fachowego planisty na bazie Ursus. Po odejściu z Naszej firmy Łukasza Fastyna, który był wysokiej klasy fachowcem w swojej dziedzinie zarząd podejmuje próby zastąpienia go nowymi osobami, ale te osoby nie spełniają naszych oczekiwań, i nie radzą sobie z problemem planowania, co skutkuje to zawieszania kilku brygad dziennie na mieście z braku obsad. Z tego powodu nasza firma ponosi duże kary od strony miasta. Kierownictwo za swoje nieudolności próbuje obarczyć dyspozytorów. Wszyscy widzimy, że nasza
kadra kierownicza nie radzi sobie z problemami w Naszej firmie, a zarząd spółki zamiast wyciągać konsekwencje od kierownictwa daje kopniaka ludziom, którzy poświęcają i angażują się całym sercem dla naszej firmy. Niejednokrotnie zarząd wraz kierownictwem dawał przykłady wyciskania z pracownika soków, a potem kopa na bruk, bo taka osoba jest już nam nie potrzebna!. Zarząd traktuje nas jak za czasów feudalizmu, niedługo dojdzie do tego, że będziemy pracować od świtu do nocy za miskę strawy i odzienie.
Poruszane były tematy standartowo na temat stanu technicznego autobusów. Zarząd jak zwykle odwraca kota ogonem i nie widzi problemu. Nie zauważa, że nasze autobusy są zsyłane z miasta do bazy przez ZTM na stan techniczny. Nakładane są na
firmę potężne kary za brak naklejek, niesprawne wyświetlacze itp., ale co tam to my robole poniesiemy za to konsekwencje, a nie kierownictwo. Na pewno zarząd z kierownictwem znowu zastanawia się, co by tu nam jeszcze zabrać, aby załatać dziurę finansową z tego powodu. Bo oni ze swojej kieszeni nie oddadzą ani grosza! Poruszono też temat naszego umundurowania – no cóż może szukajmy sponsora we własnym zakresie bo za brak niniejszego umundurowania będziemy ponosić konsekwencję, czyli doznamy pogorszenia naszego wzroku i nie będziemy widzieć premii.
Bogdan


opracowanie strony bloggera 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz