30 lipca 2015

Założenia rządu mało realne

Założenia rządu mało realne 

Reprezentatywne centrale związkowe negatywnie oceniły „Założenia projektu budżetu państwa na 2016 rok”. Zdaniem związkowców są zbyt ogólnikowe, brak w nich informacji o dochodach, a w wielu istotnych zagadnieniach z punktu widzenia państwa poświęcono w „Założeniach...” dosłownie kilka ogólnych zdań.
We wspólnym stanowisku NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum ZZ czytamy m.in.: z roku na rok ogranicza się zakres informacji prezentowanych partnerom społecznym, co należy ocenić stanowczo negatywnie, zwłaszcza w sytuacji gdy już niedługo Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych zastąpi Rada Dialogu Społecznego.
Wzrostowi wynagrodzeń w sferze budżetowej rząd poświęcił w Założeniach dosłownie dwa zdania., ograniczając się jedynie do krótkiej informacji, z której nie tylko nie wynika skąd taka, a nie inna kwota, ale nawet jak zamierza rozdysponować te środki. To brak transparentności administracji publicznej – uważają związkowcy.
W Założeniach nie ma informacji o wykonaniu budżetów z lat poprzednich. Co z tego, że budżet został wykonany zgodnie z ustawą budżetową, jak jego realizacja nie wpłynęła pozytywnie na zmianę obecnej sytuacji gospodarczej Polski? - Nadal mamy do czynienia z niezadowalającą jakością planowania niektórych dochodów i wydatków o raz brakiem procedur systematycznego przeglądu wydatków publicznych – czytamy w stanowisku.
Zamiast działań o charakterze strategicznym i długofalowym, mamy do czynienia z nieskoordynowanymi działaniami ad hoc, co widać w braku sukcesów takich programów jak „Krajowy Program Reform służącemu realizacji Strategii Europa 2020”, Długookresową Strategię Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności” czy „Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju”.
Wzrost gospodarczy
W dokumencie rządowym jest wiele paradoksów. Np. zdaniem rządu głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego będzie popyt krajowy, zwłaszcza konsumpcja prywatna. Tymczasem – na co zwracają uwagę związki zawodowe – podjętych zostało szereg decyzji, które ograniczają wzrost płac oraz zwiększają dysproporcje w dochodach społeczeństwa, co zmniejsza, a nie zwiększa popyt. Tempo rozwoju zmniejsza również emigracja zarobkowa, której skala mimo pozytywnego trendu gospodarczego nie zmniejsza się. Rok 2016 będzie też kolejnym rokiem zmniejszenia wpływu inwestycji na PKB, szczególnie niewystarczająca dynamika inwestycji publicznych i inwestycji w nowoczesne technologie.
Poważnym czynnikiem hamującym rozwój gospodarczy jest też dramatycznie niski udział płac w PKB, co jest m.in. wynikiem opierania konkurencyjności polskiej gospodarki na niskich kosztach pracy, a to związki zawodowe określają nie tylko mianem zagrożenia dla wzrostu PKB, ale przede wszystkim zagrożeniem dla jakościowej zmiany całej gospodarki – jak to ujęto – możliwości przesunięcia się Polski w górę łańcucha wartości dodanej.
Podatki i deficyt
W założeniach nie ma informacji o planowanych zmianach w systemie podatkowym, mającym wpływ na na dochody budżetu państwa. Nie ma informacji o zmianach idących w kierunku obniżenia podatków dla najmniej zarabiających, reformy radykalnie ograniczającej skalę oszustw podatkowych, znacznie pogłębiające deficyt.
Spadający deficyt daje przestrzeń do obniżania obciążeń podatkowych dla najniżej zarabiających. Zarówno poprzez zwiększanie kwoty wolnej od podatku, jak i możliwości wprowadzenia niższej stawki podatkowej. Tymczasem w Założeniach nie ma takich planów.
Opinia zwraca również uwagę na nierozwiązany, a jedynie odłożony w czasie problem z Funduszem Ubezpieczeń Społecznych. Wydłużenie wieku emerytalnego oraz przesunięcie środków z OFE do ZUS tylko na krótko odkłada w czasie problem zapaści FUS, który niebawem i tak doprowadzi do wzrostu deficytu. Niewystarczające oskładkowanie umów cywilno-prawnych, systematyczne wyciąganie środków z Funduszu Rezerwy Demograficznej i niezwiększanie wpływów do FUS poprzez zwiększanie liczby płacących składki również nie służy rozwiązaniu tego problemu.
Rynek pracy
Tu związki zawodowe zwracają uwagę na ciągle wysokie bezrobocie i zwiększający się obszar bezrobocia nierejestrowanego. Jako przykład podaje się agencje pracy tymczasowej, które w ostatnim czasie znacznie zwiększyły liczbę pracowników agencyjnych i choć formalnie nie są bezrobotnymi, to praca agencyjna nie powoduje wyłączenia ze sfery ubóstwa tej grupy pracowników. Ponadto większość z nich pracuje na umowach cywilno-prawnych.
Z kolei pogarszające się wskaźniki jakości zatrudnienia, fiasko rządowych programów aktywizacji zawodowej, szczególnie osób młodych i 50+ nie znajdują w Założeniach recepty na ich rozwiązanie. Jak wskazują związkowcy, takim lekarstwem może być zwiększenie środków na aktywne formy wsparcia rynku pracy, które znajdują się np. na Funduszu Pracy.
We wspólnej obszernej opinii central związkowych, ocenione zostały inne punkty Założeń, takie jak oświata, ochrona zdrowia, polityka społeczna itd. Cały dokument (do ściągnięcia poniżej) zawiera 14 stron i jest blisko dwukrotnie obszerniejszy od rządowego dokumentu przesłanego do konsultacji. Zgodnie z harmonogramem prac nad budżetem, na przełomie sierpnia i września rząd przedstawi swój projekt i dopiero wtedy okaże się, czy którakolwiek z opinii związków zawodowych została uwzględniona.

21 lipca 2015


Firma Mobilis wygrała duży przetarg na obsługę komunikacyjną Warszawy. W ramach umowy, setka nowych autobusów - 50 krótkich i 50 przegubowców - ma wozić pasażerów przez osiem lat.

Wszystkie pojazdy mają wyjechać na stołeczne ulice prosto z fabryk. Ponadto będą wyposażone w klimatyzację, monitoring, system głosowego zapowiadania przystanków, ekrany LCD z informacją pasażerską oraz nowoczesne systemy lokalizacyjne. Umowa z Mobilis została podpisana na osiem lat. Nowe autobusy wyjadą na warszawskie ulice 1 stycznia przyszłego roku.
Jak podał Zarząd Transportu Miejskiego, Mobilis złożył najtańszą ofertę. Firma wyceniła przewozy autobusami krótkimi na 6,77 zł brutto za wozokilometr, a przegubowymi –  8,29 zł brutto za wozokilometr. Ale, jak podkreślali wcześniej urzędnicy, decydowała nie tylko cena. Dodatkowe punkty można było uzyskać m.in. za zastosowanie alternatywnych źródeł energii w pojazdach. Wymagano też odpowiednich zajezdni, znajomości topografii Warszawy i języka polskiego przez kierowców oraz umowy o pracę dla tychże.
Mobilis zadeklarował, że będzie woził pasażerów autobusami marki Solaris Urbino 8,9le lub Autosan Sancity 9le (krótkie) oraz Solaris Urbino 18 lub Mercedes-Benz Conecto (długie).

Zimne napoje, żaluzje w oknach, a nawet krótszy dzień pracy - tego pracownik może wymagać od swojego szefa w czasie upałów. Wysokie temperatury powodują, że praca staje się bardziej uciążliwa. Zdrowie i życie pracowników musi być odpowiednio chronione. Pracowniku, poznaj swoje prawa!
Nie ma znaczenia czy pracujemy w biurze, fabryce czy na budowie. Pracodawcy mają obowiązek zapewnić swoim pracownikom odpowiednie warunki pracy. - Przedsiębiorca jest zobowiązany do zaopatrzenia pracowników w zimne napoje, gdy pracownik pracuje na zewnątrz, a temperatura przekracza 25 st. Celsjusza - tłumaczy Marzena Flis, Pełnomocnik KK do spraw BHP - Jeśli chodzi o zakłady pracy, obowiązek taki pojawia się, gdy temperatura wzrasta 28 st. Celsjusza.
Przepisy Kodeksu pracy i rozporządzenia ministra nie regulują, jaka ilość zimnych napojów przypada na pracownika. - Oznacza to, że powinien zapewnić ilość wystarczającą zatrudnionym na cały dzień pracy - wyjaśnia pełnomocnik KK.
Ponadto w przypadku osób pracujących na dworze i wykonujących zadania, przy których można się pobrudzić, powinny mieć one zapewnione co najmniej 90 litrów wody do mycia. Zasada taka obowiązuje oczywiście, jeśli w miejscu pracy nie ma dostępu do bieżącej wody.
To jednak nie koniec obowiązków pracodawcy wobec pracowników. Powinien zapewnić w pomieszczeniach temperaturę odpowiednią do pracy. Może do tego wykorzystać klimatyzatory lub wentylatory. Ma również obowiązek instalacji rolet lub żaluzji, by poprawić zatrudnionym komfort pracy. Jeśli pomieszczenie jest bardzo nagrzane, a nie ma klimatyzacji, pracodawca może wcześniej zwolnić pracowników.

20 lipca 2015


W ubiegłym roku co czwarta osoba zrzeszona w związkach zajmowała się zawodowo edukacją, a największy odsetek związkowców występował w górnictwie. Prawo do zrzeszania się pracowników zatrudnionych na śmieciówkach sprawi, że zmieni się obecny portret związkowca: nauczyciela albo górnika.
Według OECD w 2012 roku tylko 12 proc. pracowników pobierających pensję należało w naszym kraju do związków zawodowych. "Dziennik Gazeta Prawna" informuje, że te dane są niedoszacowane, ponieważ eksperci OECD przyjęli, że w tym czasie pracowało w oparciu o umowę o pracę 12 mln Polaków.  Decyzja Trybunału Konstytucyjnego, który uznał prawo osób samozatrudnionych oraz zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych do tworzenia związków zawodowych wpłynie na zmianę sytuacji. Część pracowników wstąpi do działających już organizacji związkowych, część założy nowe. Dzięki temu może się m.in. zwiększyć odsetek zakładowych organizacji związkowych w prywatnych firmach.
W ubiegłym roku co czwarta osoba zrzeszona w związkach zajmowała się zawodowo edukacją, a największy odsetek związkowców występował w górnictwie węgla kamiennego i brunatnego oraz w firmach zajmujących się wydobyciem innych surowców - 72 proc. Nowi związkowcy zapewne wpłyną na zmianę tego wizerunku.
Według GUS większość jednostek organizacyjnych związków zawodowych zadeklarowało, że w 2014 r. doświadczało problemów prowadząc swoją działalność. Odpowiedzi były zróżnicowane w zależności od poziomu struktury związkowej. Najczęściej na problemy wskazywały organizacje znajdujące się najwyżej w strukturze (81 proc.), następnie działające na terenie kilku zakładów pracy (70 proc.), a najrzadziej – działające tylko w jednym zakładzie pracy (60 proc.).
1/3 badanych miała trudności w kontaktach z pracodawcami. Niewiele mniej organizacji wskazywało problemy związane z obowiązującymi przepisami i procedurami prawnymi – barierę tę zadeklarowało 29 proc. spośród wszystkich związków zawodowych. Kolejne trudności to kontakty  z administracją publiczną (43 proc.) i z mediami (28proc.). Te rodzaje problemów w zdecydowanie mniejszym zakresie dotyczyły organizacji międzyzakładowych, a najmniejszym – zakładowych.
"Dziennik Gazeta Prawna" powołując się na badania zwraca dodatkowo uwagę, że związki zawodowe w Polsce nie rozdają etatów, nie szastają pieniędzmi i nie ma ich tak dużo, jak powszechnie się sądzi. Wbrew stereotypom w związkach nie ma etatowego rozpasania, a koszty działalności nijak się mają to kosmicznych sum podawanych w tabloidach.

14 lipca 2015

Pracownicy Spółki Mobilis wybrali Społecznego Inspektora Pracy

W związku z tym, iż dobiegła końca kadencja SIP (2011-2015), Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” Mobilis Sp. z o.o., w oparciu o Regulamin Wyborów Społecznego Inspektora Pracy w Mobilis   Sp. z o.o.,  w trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w celu zapewnienia Związkom Zawodowym niezbędnej kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy,  przeprowadziła w dniach 13-14.07.2015r.  wybory Społecznego Inspektora Pracy (SIP) na kadencję 2015-2019.

W wyniku w/w wyborów Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy w Spółce Mobilis został PanTadeusz Lichucki. Gratulujemy!

8 lipca 2015

PRACOWNIKU
Porzucasz pracę? Możesz zapłacić odszkodowanie!

Co grozi pracownikowi za porzucenie pracy
Pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie pracownika, który porzucił pracę. Dodatkowo może żądać m.in. zapłaty odszkodowania w wysokości poniesionej szkody oraz zrekompensowania utraconych korzyści.
Porzucenie pracy może stanowić podstawę do rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 52 k.p.
Wyłącznie od pracodawcy zależy, w jakim trybie dokona wypowiedzenia umowy o pracę. Porzucenie pracy może zostać zakwalifikowane jako nieusprawiedliwione opuszczenie miejsca pracy, co stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
Pracownik rozwiązuje umowę
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, tylko pewne okoliczności umożliwiają pracownikowi rozwiązać ze swoim pracodawcą umowę bez wypowiedzenia. Mowa tu dokładnie o dwóch sytuacjach, które uregulowane zostały w Kodeksie pracy:
  • gdy wydane zostało orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie zatrudnionego w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe (art. 55 § 1),
  • wówczas, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy ? w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni (art. 55 § 11).
Należy pamiętać, że w tych dwóch przypadkach pracownik jest też zobowiązany rozwiązać umowę na piśmie i to z podaniem przyczyny, która uzasadnia taki tryb rozwiązania umowy.

2 lipca 2015


Apel szefa Związku do Prezydenta RP 


Apel szefa Związku do Prezydenta RP

"Polacy zasługują, aby ich głos był wysłuchany" - napisał Piotr Duda, przewodniczący KK w liście skierowanym do Bronisława Komorowskiego, Prezydenta RP. Szef Związku zaapelował o rozszerzenie wrześniowego referendum o pytania dotyczące wieku emerytalnego, prywatyzacji Lasów Państwowych oraz obowiązku szkolnego sześciolatków.
 
Referendum będzie kosztowało podatników 100 mln zł. Nie uwzględnia prawdziwych problemów społecznych, które trapią polskie społeczeństwo. Obywatele podpisywali się pod wnioskami o referenda w sprawach dla nich istotnych, jednak zebrane 10 milionów podpisów trafiło do kosza.
 
Odrzucenie tych pytań w chwili obecnej świadczyć będzie o lekceważeniu głosów milionów Polaków. "Solidarność"' podkreśla, że promowane pytania nie mają wymiaru politycznego ani partyjnego, za to będą miały znaczący wpływa na losy obecnych i przyszłych pokoleń.
Moc atrakcji na 35-lecie "Solidarności"
Występ Chrisa de Burgh uświetni obchody 35- lecia powstania NSZZ "Solidarność". Dodatkową atrakcją będzie koncert "MY Naród" na dużej scenie, a także występy BoneyM i Papa Dance. Dla całych rodzin przewidziano  liczne zabawy i konkursy.
 
Wszystko to organizowane jest w ramach pikniku "Solidarność pokoleń", który odbędzie się 29 sierpnia na terenie Stoczni Gdańskiej, od godz.15. Wcześniej ok. godz. 14 na Placu Solidarności odbędzie się demonstracja, którą zakończy uroczyste składanie kwiatów pod brama nr 2 Stoczni Gdańskiej. 
 
W czasie festynu wystąpi Papa Dance i BoneyM (godz.15). O godz.19 rozpocznie się transmitowany przez TVP koncert "My Naród",  na którym zespoły z całej Polski zagrają kultowe przeboje lat 80- tych. O godz. 21.30 na scenę wyjdzie irlandzki wokalista i gitarzysta Chris de Burgh.
 
W chwili obecnej zarządy regionów organizują nabór chętnych do udziału rocznicowej imprezie.
 
Szczegółowy program ogłosi Piotr Duda, szef Związku podczas konferencji prasowej, zaplanowanej na 22 lipca. Tego dnia "Solidarność" rusza z promocją wydarzenia.