1 grudnia 2016

Silna baza członkowska priorytetem związków zawodowych. 
Rezolucja EKZZ
Rozwój związków zawodowych i zwiększanie uzwiązkowienia muszą stać się priorytetem politycznym, głosi rezolucja Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Silna baza członkowska jest warunkiem silnego ruchu związkowego.
Utrzymująca się tendencja spadkowa uzwiązkowienia oraz proces starzenia bazy członkowskiej wyznaczają priorytet dla wszystkich organizacji afiliowanych w EKZZ. Rozwój związków zawodowych i zwiększanie uzwiązkowienia muszą stać się priorytetem politycznym. Silna baza członkowska jest warunkiem silnego ruchu związkowego. 
 
Istotną rolę w odbudowie ma odegrać powołany przez EKZZ Komitet ds. Organizowania Pracowników. Także Europejski Instytut Związkowy (ETUI) zajmie się monitorowaniem i badaniem procesów wpływających na wzrost i spadek stanu uzwiązkowienia, przygotowaniem szkoleń dla organizatorów związkowych i edukacją liderów związkowych. Powstanie także strona internetowa, będąca platformą do wymiany informacji, kontaktów i najlepszych praktyk dotyczących organizowania pracowników.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz