5 stycznia 2014

Mobilis obsługuje linie L-6 i L-7

Nasza firma wygrała przetarg  na świadczenie usługi przewozu regularnego, który jest wykonywany w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Stare Babice z Warszawą.
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., z możliwością ewentualnego udzielenie zamówienia uzupełniającego i wydłużenia okresu obowiązywania umowy o maksymalnie 2 miesiące. 
Nasza firma wygrała kontrakt  z ceną 524646,48 PLN. W przetargu złożono 4 oferty (oferta z najniższą ceną: 524646,48 / oferta z najwyższą ceną: 682937,44), a wcześniejsza szacunkowa wartość zamówienia wyniosła 670774,00 PLN netto.

Wielu kierowców pyta o wysokość kar za uchybienia nakładane przez ZTM, dlatego też przedstawiamy je poniżej(dotyczy linii L6 oraz L7)

W przypadku wystąpienia określonych poniżej uchybień w realizacji postanowień Umowy,
wynagrodzenie Przewoźnika będzie pomniejszone o następujące kwoty:
1) wynagrodzenie Przewoźnika obniża się o kwotę w wysokości 1000 x Stawka, za
każdy przypadek stwierdzonej przez ZTM niezgodności ze stanem faktycznym
dokumentów sprawozdawczych dotyczących wykonywanych Usług, sporządzanych
przez Przewoźnika,


2) wynagrodzenie Przewoźnika obniża się o kwotę w wysokości 100 x Stawka, za każdy
przypadek naruszenia przez Przewoźnika zobowiązań wynikających z postanowień §
2 ust. 3 i ust. 7,


3) wynagrodzenie Przewoźnika obniża się o kwotę w wysokości 20 x Stawka, za każdy
przypadek niewykonania w części lub w całości z winy Przewoźnika danego półkursu.
Za półkurs należy rozumieć przejazd w jedną stronę między przystankiem
początkowym a przystankiem końcowym na trasie Linii,


4) wynagrodzenie Przewoźnika obniża się o kwotę w wysokości 5 x Stawka, za każdy
półkurs, w którym nastąpiło z winy Przewoźnika opóźnienie odjazdu z dowolnego
przystanku powyżej 5 minut w stosunku do obowiązującego rozkładu jazdy,


5) wynagrodzenie Przewoźnika obniża się o kwotę w wysokości 10 x Stawka, za każdy
przypadek przyśpieszenia na danym przystanku powyżej 1 minuty w stosunku do
obowiązującego rozkładu jazdy,


6) wynagrodzenie Przewoźnika obniża się o kwotę w wysokości 5 x Stawka, za każdy
przypadek oznakowania autobusu niezgodnie w wymaganiami Zamawiającego
określonymi zgodnie z § 2 ust. 2 pkt. 8) i 9),


7) wynagrodzenie Przewoźnika obniża się o kwotę w wysokości 20 x Stawka, za każdy
przypadek niewłaściwego stanu technicznego lub niewłaściwej czystości autobusu,
zgodnie z § 2 ust. 2 pkt. 4),


8) wynagrodzenie Przewoźnika obniża się o kwotę w wysokości 50 x Stawka, za każdy
przypadek braku lub niesprawności kasowników biletowych lub braku właściwej
realizacji wymogów określonych w § 2 ust. 2 pkt. 6), 7), 13), 14) i ust. 8. W zakresie
braku lub niesprawności kasowników biletowych wynagrodzenie przewoźnika obniża
się za każdy półkurs, w którym nastąpiło uchybienie,


 9) wynagrodzenie Przewoźnika obniża się o kwotę w wysokości 30 x Stawka, za każdy
przypadek braku właściwej realizacji wymogów określonych w § 2 ust. 2 pkt. 11),


18), oraz nie wydania zakupionego w pojeździe biletu jednorazowego,


10)wynagrodzenie Przewoźnika obniża się o kwotę w wysokości 100 x Stawka, za każdy
przypadek braku właściwej realizacji wymogów określonych w § 2 ust. 2 pkt. 3), 5) ,
10), 15), 16), 17) lub braku przekazania w terminie kart drogowych,


11)wynagrodzenie Przewoźnika obniża się o kwotę w wysokości 20 x Stawka, za każdy
przypadek:
a) nie zatrzymania autobusu na przystanku stałym,
b) nie zatrzymania autobusu na przystanku warunkowym pomimo żądania
pasażera
c) zatrzymania autobusu poza miejscem przystanku,
d) palenia tytoniu w pojeździe,
e) prowadzenia rozmowy przez telefon komórkowy w trakcie prowadzenia
pojazdu,
f) przewozu osoby postronnej w kabinie kierowcy


12)wynagrodzenie Przewoźnika obniża się o kwotę w wysokości 100 x Stawka za każdy
przypadek braku przekazania w terminie dokumentacji rozliczeniowej tj.
a) protokołu wykonania usług,
b) podpisanej kopii faktury zaliczkowej przekazanej do Gminy.


13) wynagrodzenie Przewoźnika obniża się o kwotę w wysokości 50 x Stawka za każdy
stwierdzony przypadek braku karty drogowej dla danego zadania przewozowego wg
obowiązującego rozkładu jazdy, przekazanej wraz z dokumentacją rozliczeniową.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 Najkorzystniejsza (kryterium ceny - waga 100%) została wybrana oferta naszej firmy.
W postępowaniu wpłynęły następujące oferty
Firma Linia L-6
(stawka za wzkm)
Linia L-7
(stawka za wzkm)
PKS Grodzisk Maz. 3,21 zł 2,95 zł
Sekar-Trans 2,61 zł 2,80 zł
Europa-Express City 3,24 zł 3,00 zł
Mobilis 2,47 zł 2,87 zł

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz